Znaki zakazu mają kształt koła z czerwoną obwódką i białym (czasem niebieskim) tłem i ograniczają poruszanie się pojazdów i pieszych, lub nawet całkowicie zabraniają określonych manewrów. Wyjątkiem wśród nich jest znak STOP - ma kształt ośmioboku! Poza nim, jeszcze znaki dotyczące stref - są w kształcie prostokąta.
Zakaz wyrażony wybranym znakiem, obowiązuje od miejsca jego ustawienia do najbliższego skrzyżowania, chyba że jest uprzednio odwołany znakiem oznaczającym koniec zakazu.

W przypadku kiedy znak zakazu umieszczony został pod tablicą z nazwą miejscowości E-17a, lub tablicą informującą o wjeździe na obszar zabudowany D-42, to zakaz wyrażony tym znakiem obowiązuje na terenie całej miejscowości lub na całym terenie zabudowanym.

Pod znakami zakazu mogą znajdować się tabliczki informujące o szczegółowych warunkach występowania zakazu. Przykładowo znak zakazu STOP może być uzupełniony tabliczką T-6c informującą o przebiegu przez skrzyżowanie drogi z pierwszeństwem przejazdu, natomiast znaki: zakazu postoju oraz zakaz zatrzymywania się, może być uzupełniony tabliczką wyłączającą spod zakazu chodnik lub pobocze oraz tabliczkami określającymi początek, koniec oraz kontynuowanie zakazu wyrażonego danym znakiem.

Dodatkowo pod znakami zakazu może być umieszczona tabliczka T-20, oznaczająca długość odcinka jezdni na którym zakaz obowiązuje, lub T-21 oznaczająca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje.

Osoba niepełnosprawna kierująca pojazdem samochodowym oraz kierujący przewożący taką osobę może nie stosować się do zakazów wyrażonych konkretnymi znakami. Przepis ten obowiązuje w przypadku znaków zakazu takich jak : B-1 czyli zakaz ruchu w obu kierunkach, B-3 oznaczający zakaz wyjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych, B-10 zakaz wyjazdu motocykli, czy B-35 zakaz postoju.